Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

De halve waarheden van GROEN Oudenaarde ivm sociale huisvesting: de puntjes op de “i”!

29 september 2017

Afgelopen week ging Groen in de clinch met onze burgemeester betreffende de sociale huisvesting in Oudenaarde.

Als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen  betreur ik het ten zeerste dat noch de burgemeester, noch Groen zich goed hebben geïnformeerd over hoe het juist zit met de sociale huisvesting in onze stad. Vooral Groen bedient zich van halve waarheden en hele leugens.

 

De cijfers

 

De stad Oudenaarde kreeg van Vlaanderen als bindend sociaal objectief de vraag om  203 bijkomende sociale woongelegenheden te realiseren tegen 2023. Daarvan zijn er op datum van 31.08.2017 reeds 131 gerealiseerd. Dat brengt het totaal aantal sociale woongelegenheden in onze stad op 577.

Er moeten dus nog 72 sociale woongelegenheden gerealiseerd worden tegen 2023.

 

Vandaag zijn er nog 97 sociale huurwoongelegenheden  en 42 sociale koopwoningen (in totaal dus 139) gepland:

 

Oktober 2017:                   9 sociale huurappartementen Ohioplein Eine

Zomer 2019:                      17 soc. Huurwoongelegenheden&15 soc. koopwoningen , Heurnestraat Eine

Voorjaar 2020:                  19 sociale huurwoningen  Diependale (Centrum Oudenaarde)

Zomer 2020:                      20 sociale huurwoongelegenheden en 15 sociale koopwoningen, Volkegem

Zomer 2021:                      32 soc. huurwoongelegenheden &12 soc. koopwoningen Heurnestraat, Eine

 

Onze stad zit dus perfect op schema, integendeel we zullen onze opgelegde doelstelling vroeger halen dan ons opgelegd door Vlaanderen. We zijn dus inderdaad bij de betere leerlingen van de klas.

 

Aantal sociale woongelegenheden in het centrum van Oudenaarde:

 

Baarstraat:

Bloemenhof:

De Ham

Galgestraat:

Groenstraat:

H. consciencestraat:

Maagdendale:

Pamelekerkplein

Sint-Jozefsplein

Tuinwijk

Vlaanderenstraat

Wostine

4

12

19

3

3

10

9

2

24

2

12

42

 

Gepland in Diependaele:                 19 (zie hierboven)

 

We stellen een groeiende nood vast aan sociale en betaalbare huisvesting. Dat blijkt ook uit onze wachtlijst. Vandaag zijn er in totaal 1140 mensen bij ons ingeschreven als kandidaat voor een sociale woongelegenheid.  Daarvan zijn er 833 kandidaat voor een woning of appartement in Oudenaarde en daarvan wonen er  468 in Oudenaarde.

Van die 833 kandidaten voor een sociale woning of appartement in Oudenaarde zijn er  418 alleenstaanden en 239 alleenstaande ouders met kinderen.

 

Dat betekent dat de nood groot blijft en dat wij alle opportuniteiten die zich aandienen voor bijkomende sociale huisvesting onderzoeken.

Wij zijn een toonaangevende en zeer dynamische sociale huisvestingsmaatschappij, die  actief is in 15 gemeenten. Het aantal sociale woongelegenheden nam de laatste 5 jaar met 20% toe. Vandaag verhuren wij 1217 sociale huurwoongelegenheden.

 

De inbreng van de stad  hier in? Dankzij een heel goede samenwerking konden wij al heel wat realiseren.

 

Een overzicht van de voorbije jaren:

 

  • Wij konden de 9 appartementen aan het Ohioplein kopen van de stad en die worden vanaf oktober verhuurd door ons.
  • Wij konden de pesthuisjes kopen in Maagdendale en konden daar 9 nieuwe  huurwoongelegenheden bouwen
  • Wij konden dankzij de stad  op de Ham 19 huur en 11 koop realiseren
  • In Diependale kunnen wij 19 sociale huurwoongelegenheden realiseren op grond die we van de stad konden kopen.
  • Via erfpachtregeling met het OCMW kon het project sociale huurwoningen voor 65-plussers in Eineplein gerealiseerd worden
  • We konden restgronden kosteloos terug krijgen van de stad waardoor we ons ADL-project voor personen met een fysieke beperking in Ename konden realiseren (12 aangepaste woningen)
  • We konden restgrond in Mater kosteloos terug krijgen van de stad waardoor een vervangingsbouwproject  kan gerealiseerd worden

 

Groen doet de waarheid dus zeer zwaar geweld aan door te beweren dat de stad niet meewerkt aan sociale huisvesting en Groen liegt als zij zeggen dat er geen sociale husvesting in het centrum van de stad zou zijn.

 

Te weinig dossierkennis en onvoldoende geïnformeerd, dat is de boodschap die ik telkenmale opnieuw aan Groen moet geven als ze het over het sociaal beleid in onze stad hebben.

 

Stad & OCMW Oudenaarde samen voor duurzame mobilteit

26 september 2017

Op donderdag 21 september namen maar liefst 81 personeelsleden van stadsbestuur & OCMW Oudenaarde deel aan de Car Free Day.  Dit werd voor het eerst georganiseerd vanuit een gezamenlijke campagne.

Elk personeelslid die deelnam, krijgt een goody bag met daarin een aantal verrassingen. Bovendien worden nog 6 personeelsleden beloond met kwaliteitsvolle en waterdichte fietstassen. Daarnaast namen ook 24 andere organisaties uit onze stad deel dit jaar, dat is forse stijging van 71% tov 2016.

We zien dat er toch een heel aantal medewerkers meedoen aan zo’n Car Free Day. Vandaar dat we met het ter beschikking stellen van een elektrische fiets en een gewone fiets voor de korte dienstverplaatsingen de mensen willen motiveren om meer van de fiets gebruik te maken en minder van de wagen. Op die manier willen we meewerken aan een fietsvriendelijke stad en een duurzame mobiliteit.

Internationale werktuigdagen in Oudenaarde lokt 70000 bezoekers.

26 september 2017

De internationale werktuigdagen in Oudenaarde zijn altijd spectactulair. Tweehonderd exposanten, minstens driehonderd machines en honderd dieren op een terrein van maar liefst 120 hectare. De Werktuigendagen waren de “place to be” voor al wie landbouw een warm hart toedraagt. In totaal waren er maar liefst 70 000 bezoekers waaronder ook minister van landbouw Joke Schauvliege.

 

Ik waagde mij aan een spelletje “bietwerpen”, een variant op het kogelstoten maar dan met een suikerbiet als projectiel.

 

Tijdskrediet voor grootouders.

20 september 2017

Ik wil werkende grootouders de mogelijkheid geven om zorgverlof op te nemen voor de kinderopvang van hun kleinkinderen. Dat neemt druk weg bij de jonge gezinnen met kinderen die werken en voor wie het altijd hectisch is alles rond te krijgen. Tegelijkertijd creëren we in de eindeloopbaanplanning van werkende grootouders extra ademruimte om het wat rustiger aan te doen op hun werk en tegelijkertijd een zinvolle invulling te geven aan de vrijgekomen tijd. Zo verbeteren we de levenskwaliteit van jonge gezinnen en werkende grootouders.

Links:

VRT

De Standaard

 

Bewoners van WZC Scheldekant fietsen op kermis

18 september 2017

Op zondag 17 september konden de bewoners van WZC Scheldekant dankzij de inzet van 15 vrijwilligers een mooie fietstocht maken door de straten van Eine tijdens de kermis.

Het project.

Het project is gebaseerd op de visie van de Deen ‘Ole Kassow. Toen hij besefte hoeveel minder mogelijkheden oudere mensen hebben om eens buiten te komen of om grotere afstanden af te leggen, voelde hij zich geroepen om daar iets aan te doen. Hij bouwde een oude bakfiets om tot een soort riksja-fiets waarin twee volwassen passagiers kunnen plaatsnemen en begon met ouderen rond te fietsen. Zijn project was aanvankelijk heel lokaal georiënteerd, maar het sloeg aan en drie jaar later is het een wereldwijd verspreid concept. Weliswaar gebruiken wij niet de origineel voorziene fietsen, maar werken wij met fietsen die voldoende aangepast zijn aan ons doelpubliek.

Met en door vrijwilligers

Oudenaardist Dimitri Muylle las hierover en organiseerde samen met een groep vrijwilligers een eerste fietsdag in WZC Meerspoort in mei 2017. Door de enthousiaste reactie van de bewoners toen, hebben we onmiddellijk bekeken wanneer de fietsen in Scheldekant konden voorzien worden. Dat we dit nu kunnen combineren met de festiviteiten van de kermis is een extra meerwaarde aan het project.

Fietsen zoeken

Vanuit de OCMW-raad werd beslist dit project te ondersteunen. Bovendien hebben wij er kunnen voor zorgen dat door onze goede samenwerking met de Thuiszorgwinkel er fietsen ter beschikking zijn voor dit initiatief. Daarnaast hopen wij dat er misschien ook een soort fondsenwerving kan worden opgestart zodat we de mogelijkheid krijgen om zelf een fiets aan te kopen op termijn.

Fietsweek

De fietsen blijven in het woonzorgcentrum tot en met 22 september. Dit maakt het voor ons mogelijk een ganse themaweek rond de fiets in elkaar te steken. We voorzien een aantal ritten met personeel en geven ook aan families de kans om de fiets te reserveren om samen met hun familielid een tochtje te maken. Alleen het weer kan nog roet in het eten gooien, maar ook voor wind en regen hebben we de nodige uitrusting voorzien.

Hoe zit het met het aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren met een beperking in Oudenaarde?

14 september 2017

 

Dat we in Oudenaarde goed werkende adviesraden hebben blijkt nog maar eens door een project van de adviesraad voor mensen met een beperking. Momenteel is het zo dat de stad vooral inclusief werkt voor kinderen en  jongeren met een beperking. Dit wil zeggen dat zij aan alle  activiteiten zouden moeten kunnen deelnemen die ook voor de  jongeren zonder beperking georganiseerd worden. In sommige gevallen lukt dat (zoals bijvoorbeeld bij sommige jeugdbewegingen), in andere is dat dikwijls veel moeilijker (bepaalde sporten bvb). Toch vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren met een beperking ook een voldoende groot aanbod hebben voor vrijetijdsactiviteiten. Algemeen is het aanvoelen dat het toch beter zou kunnen.

Vandaar het idee om een project op te starten om in een eerste fase een inventaris op te maken van wat er vandaag bestaat  voor die jongeren met een beperking en in welke mate er rekening gehouden wordt met een aantal randvoorwaarden zoals zindelijkheid, al dan  niet noodzaak van aanwezigheid ouder/hulpverlener of van communicaievaardigheden, hebben de  begeleiders van de activiteiten voldoende ervaring, is er vorming voorzien,, zijn de gebouwen aangepast,… .

Voor deze eerste fase heeft de stad al de goedkeuring gegeven dat een jobstudent met het juiste profiel hiervoor kan ingezet worden.

Eens dat rapport beschikbaar is zal de adviesraad bekijken wat er kan verbeterd worden en suggesties doen voor een minimal aanbod en voor een verbetering van het bestaande aanbod. Ook hiervoor rekenen ze op verdere ondersteuning vanuit de stad.

 

 

Nog niets beslist over pensioen vijftigplussers die werkloos worden

4 september 2017

Het voorbije weekend werd er weer eens onduidelijkheid en onzekerheid gecreëerd over de pensioenrechten van 50-plussers die werkloos worden en geen job meer vinden op de arbeidsmarkt. Men doet het voor alsof de regering daarover al maatregelen heeft genomen. Niet dus. Ik vind in alle geval dat 50-plussers die ontslagen worden en daarna aan geen job meer geraken omdat werkgevers ze niet meer willen, niet nog eens moeten gestraft worden. Dat politieke partijen hierover een mening hebben is prima., maar die mening verkondigen als een regeringsbeslissing om onzekerheid en onduidelijkheid te creëren bij mensen is er ver over. Maak mensen dan ook niet nodeloos ongerust. We verwijzen hierbij naar de uitspraken in De Zevende Dag van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten en haar SP.A-collega John Crombez. Ook Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne liet begin augustus in het VRT-journaal verstaan dat vijftigplussers voortaan onder de nieuwe (dus onbestaande) regeling zouden vallen.

“Voor ons is het duidelijk: uiteraard moeten werkonwilligen gesanctioneerd worden, maar wie als 50-plusser ontslagen wordt buiten zijn wil, moet daarna niet nog eens gestraft worden omdat geen enkel bedrijf de werknemer wil.”, aldus de parlementsleden.

Samen met collega Sonja Becq, roep ik de andere partijen op om goed na te denken over mogelijke maatregelen, in overleg, vooraleer daarover te toeteren.

http://www.knack.be/nieuws/belgie/niets-beslist-over-pensioen-werkloze-vijftigplussers-zegt-cd-v-dat-ook-open-vld-terecht-wijst/article-normal-895955.html

 

 

De Morgen 01.09.2017 : Strenger optreden tegen misbruik dagcontracten

1 september 2017

Eetfestijn CD&V Oudenaarde op 17 september in de QUBUS. Allen welkom!

25 augustus 2017

U kan kaarten bij mij verkrijgen.

Aan tafel in 1-2-3euro.

20 juli 2017

Op de OCMW-Raad van 17 juli werd beslist  op in het kader van (kinder)armoedebestrijding in te stappen in een nieuw samenwerkingsverband. Nadat het OCMW al eerder een samenwerking met Delhaize opstartte komt er nu ook een samenwerking met de Colruyt.

Maaltijden van maximum 3 euro voor kansarme gezinnen

Gezinnen met thuiswonende kinderen met een OK-pas zullen in de Colruyt de ingrediënten voor recepten kunnen kopen waarbij zij gegarandeerd nooit meer dan 1, 2 of 3 euro per portie zullen betalen.

De Colruyt zal hiervoor  elke 14 dagen een budgetvriendelijk receptenboekje opmaken dat 6 gemakkelijke en kindvriendelijke recepten bevat. Elk recept geldt voor 3 porties en kost gegarandeerd niet meer dan 1,2 of 3 euro per portie. De klant weet vooraf wat hij zal betalen aan de kassa. Elk recept bevat bovendien tips om restjes van de maaltijd te verwerken zodat overschotjes nuttig kunnen  gebruikt worden. Er worden ook tips gegeven om de kinderen in de keuken te laten helpen. Af en toe wordt er een gratis product gegeven om te gebruiken in de keuken.

Het receptenboekje wordt om de 14 dagen thuis toegestuurd aan diegenen die zich inschrijven voor dit receptenboekje. De gebruikers hebben geen aankoopverplichting en er worden geen bijkomende promoties opgezet voor deze groep.

 

Het OCMW zal enkel gezinnen met kinderen met een OK-pas toelaten tot dit project. Dit zijn gezinnen met een zeer laag inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt. Dit project past volledig in onze aanpak van kinderarmoede in onze stad.

Het is de bedoeling dat dit  later ook gekoppeld wordt  kookdemonstraties en budgetkoken. In het lokaal dienstencentrum De Vesting gebeurt dit nu al regelmatig.

Dit nieuw project sluit ook naadloos aan bij een vroeger initiatief van de sociale dienst van het OCMW die, samen met de cliënten, een goedkooprecepten kookboek uitbracht.

 

Samenwerking OCMW met Delhaize en Colruyt is complementair

De samenwerking met de Colruyt is complementair met de samenwerking met Delhaize Oudenaarde. Daar worden dagelijks de bijna vervallen producten opgehaald door vrijwilligers, ingevroren en gratis ter beschikking gesteld van de Ok-pas gebruikers in de sociale kruidenier de Kaba.

De sociale kruidenier is onlangs verhuisd van de gebouwen in het oud klooster op het bisschopskwartier naar de site van het Sociaal Huis op de Meerspoort. Men voorziet de opstart van het project met de Colruyt in september.