Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

Werkzoekenden opleiden en omscholen voor openstaande vacatures.

12 juli 2018

Deze namiddag kwam ik in de Kamer tussen  over de moeilijk in te vullen openstaande vacatures:

page1image1804736

 

“U hebt in het overlegcomité met de ministers van werk van de regio’s overlegd  over  hoe we de uitdaging om de vele openstaande vacatures beter ingevuld te krijgen zouden aanpakken. Ik lees dan dat  alle partijen lijstjes met mogelijke maatregelen op tafel leggen.  Zo verloopt het meestal en dat is niet abnormaal.  Wat mij wel verbaast is dat er blijkbaar voorstellen op tafel worden gelegd die volgens ons niets te maken hebben met het invullen van die vacatures of maatregelen die enkel een politieke boodschap inhouden, maar niets bijdragen tot het oplossen van het probleem.

Ik betreur dat, want mensen die op zoek zijn naar werk en werkgevers die op zoek zijn naar de juiste werknemers hebben daar geen boodschap aan. 

wij willen oplossingsgericht werken.

Wij willen werken op een positieve manier benaderen

Wij willen mensen motiveren en aanmoedigen

Wij wilen  werkzoekenden kansen bieden en van hen engagementen  vragen

Zo pleiten wij voor maatregelen die het volgen van opleidingen en levenslang leren stimuleren, maatregelen het mogelijk maken om een werkloosheidsuitkering te combineren met een toeslag  als men  een stage of een opleiding volgt, de werkloosheidsuitkering niet te verlagen voor wie een opleiding volgt of het tijdskrediet  voor het volgen van een opleiding in een knelpuntberoep uit te breiden en financieel te versterken. Voor mensen die een carrièreswitch willen maken moet de periode van omscholing ook financieel te doen zijn. Opleiding, omscholing is voor ons het credo, zeker voor de 17% jonge werklozen die op zoek zijn naar werk. Dat op een goede manier organiseren, goed omkaderen en financieel stimuleren, dat is voor ons de te volgen weg.

Vanuit die bril lazen we ook de twaalf voorstellen die de Vlaamse regering op tafel heeft gelegd en waarmee  we akkoord kunnen gaan. Wat mij echter ten zeerste verwonderd is dat dit allemaal maatregelen zijn die op het federale niveau genomen moeten worden en dat de Vlaamse minister van Werk Muyters geen enkele eigen maatregel voorstelt om te zorgen voor een betere activering, coaching en begeleiding van werklozen om de openstaande vacatures in te vullen, en dat terwijl hij daarvoor alle instrumenten in handen heeft. Ik vind dat toch weinig ambitieus! Wij pleiten voor een positief, motiverend activeringsbeleid dat door alle ministers, van welk niveau ze ook zijn, gedragen wordt en waarbij de bemiddelingsdiensten in de regio’s en sleutelrol hebben. Zij staan het dichtst bij de werkzoekenden en de werkgever.

 Maar mijnheer de minister, laat ons  ons vooral focussen op de essentie, op het invullen van de openstaande vacatues in de knelpunten  en laat niet toe dat men met dit dossier opnieuw politieke spelletjes speelt waar niemand beter van wordt, noch de werklozen, noch de werkgevers die zo smeken naar arbeidskrachten een stap vooruit geraken.”

 

 

 

 

Bijklussen binnenkort eenvoudig en correct vergoed

5 juli 2018

Verenigingsactiviteiten en klusjes tussen burgers onderling zullen binnenkort vergoed kunnen worden. Daarmee wordt een bestaand zwart circuit wit gemaakt. Een zeer goede zaak. CD&V had echter een aantal bezorgdheden.

De bijsturingen die wij gevraagd hebben, staan nu ook in de wet. De wetgeving omtrent de “500 euro-regeling” zal op hetzelfde moment in werking treden als de bijsturingen.

 

Een overzicht.

De Oost-Vlaamse Volksvertegenwoordiger verduidelijkt dat wie actief is in de jeugdbeweging of in de speelpleinwerking niet onder de nieuwe regelgeving zal vallen.

Dit is een sector waar bij uitstek gewerkt wordt met vrijwilligers en dat moet zo blijven. Dit was ook een uitdrukkelijke vraag vanuit het werkveld.

Er was ook een tweede bezorgdheid bij de CD&V-fractie: In de zorgsector is het van essentieel belang dat er voldaan wordt aan dezelfde kwaliteitsvereisten zoals opgelegd door de regio’s. Het gaat dan om activiteiten zoals kinderopvang, hulp in woonzorgcentra of in voorzieningen voor mensen met een handicap. Onze zorg moet echt wel een topniveau behouden. Wij drongen erop aan om deze kwaliteitsvereisten op te leggen in het verenigingswerk, bij de klusjes tussen burgers en bij de diensten via deelplatformen en dat is ook gebeurd.

Wie occasioneel bijklust als werknemer moet minstens vier vijfde werken. “De nadruk ligt ook op occasioneel. Elke week iemands gras afrijden zal dus niet kunnen omdat er dan in concurrentie getreden wordt met andere ondernemingen. Ook gepensioneerden en zelfstandigen vallen onder de nieuwe regelgeving. Ook voor zelfstandigen werd een drempel ingebouwd: het bijklussen mag niet in het verlengde liggen van hun werk. Een schilder zal dus niet onbelast kunnen bijklussen als schilder.  De deelplatformen moeten goed in de gaten gehouden worden om eventueel bij te sturen als zou blijken dat dit leidt tot oneerlijke concurrentie met de zelfstandigen of tot precaire jobs met onvoldoende sociale bescherming.  Werklozen zijn van het systeem uitgesloten.

Het bedrag dat mag bijverdiend worden is beperkt tot 500 euro in een maand of 6.000 euro per jaar. Er werd een uitzondering voorzien voor de sportclubs: een voetbaltrainer zal dus 1.000 euro per maand mogen bijverdienen bovenop zijn loon, weliswaar zonder het jaarplafond van 6.000 euro te overschrijden.

Dit moet ervoor zorgen dat de organisatie van specifieke seizoensgebonden activiteiten uit de sportsector, zoals sportkampen, stages en intensievere trainingsperiodes in functie van belangrijke wedstrijden niet wordt bemoeilijkt.

 

Aandacht voor werknemer bij nieuwe regels voor zondagswerk en scholingsbeding knelpuntberoepen

4 juli 2018

 

In het parlement zijn we tot een akkoord gekomen om het zondagswerk in toeristische centra te hervormen en een versoepeling van het scholingsbeding voor knelpuntberoepen. Men kan elke zondag open zijn, maar met een individuele garantie per werknemer op 13 vrije zondagen.

Deze regeling vindt zo een goede balans tussen de economische verzuchtingen van de sector enerzijds en het welzijn en de levenskwaliteit van de werknemer anderzijds.”

 

Winkelen op zondag

Het zondagswerk in de toeristische sector wordt aantrekkelijker. In badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra zullen kleinhandelszaken en kapperssalons elke zondag open mogen zijn. Op deze manier beantwoorden we een verzuchting van de sector, die een beleid op maat vraagt.

In de praktijk stelt men vast dat die zondagsopening eigenlijk al een realiteit was. Wie competitief wil zijn en blijven, zeker in tijden gekenmerkt door een groeiende e-commerce die altijd open is, moet flexibiliteit aan de dag leggen. Dat betekent vaak ook open zijn op een zondag.

 

Recht op zondagsrust

Omdat de sector naar een wetgevend kader snakte, zette CD&V haar schouders mee onder dit akkoord. We hebben steeds de rechten en het welzijn van de werknemer in het achterhoofd gehouden. Zo wordt de tewerkstelling op zondag voor elke individuele werknemer beperkt tot 39 zondagen per jaar. Met andere woorden: elke werknemer bezit 13 gegarandeerde, vrije zondagen per jaar. Dit is een wettelijk recht op zondagsrust, hetgeen vroeger niet bestond. Iedereen heeft namelijk recht op zijn of haar vrijetijdsbesteding op zondag, of het nu rust, ontspanning of het gezinsleven is.

 

Het is belangrijk aan te stippen dat deze regeling alleen geldt voor badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra. Daarbij wordt er niet geraakt aan de uitzonderingen in de arbeidswet voor zondagsarbeid in de kleine detailhandel op zondagvoormiddag tussen 8u00 en 12u00 en aan de uitzondering om in de distributiesector op drie zondagen werknemers te werk te stellen, eventueel middels een cao of individueel akkoord uitgebreid met nog eens drie dagen.

Scholingsbeding voor knelpuntberoepen

Het wetsvoorstel wil een nieuwe vorm van scholingsbeding creëren voor werkgevers die werknemers opleiden in een knelpuntberoep, zoals vastgesteld door de arbeidsbemiddelingsdiensten, waarvoor de restrictie van het minimum jaarloon niet geldt. Om van deze vorm van scholingsbeding gebruik te kunnen maken moet het beroep of de functie voorkomen op de lijst van de subregionale tewerkstellingsdienst van het gewest waar de plaats van tewerkstelling ligt.

 

Dit is een stimulans voor de werkgever om zijn werknemers zo goed mogelijk op te leiden. Tevens biedt het kansen voor de werknemer om zich later op de arbeidsmarkt beter te kunnen ontplooien. Het is dus ook goed voor de latere carrière van de werknemer.

 

Verdere stappen richting afschaffing “prijs van de liefde

4 juli 2018

Momenteel verliezen personen met een handicap een groot gedeelte van hun uitkering wanneer zij huwen of samenwonen, dat noemt men de “prijs van de liefde”. Om de waardigheid van personen met een handicap te ondersteunen, zal huwen of wettelijk samenwonen voor personen met een handicap binnenkort niet langer leiden tot een grote vermindering van die tegemoetkomingen. Door de grensbedragen op te trekken voor de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap zal een groter gedeelte van het inkomen vrijgesteld worden en zetten we dus stappen vooruit in de richting van de afschaffing van de prijs van de liefde. Samen met collega Lanjri diende ik hiertoe eerder reeds een resolutie in en zijn we verheugd dat dit nu wettelijk verankerd wordt. We ondersteunen het voorstel van MR ten volle.  Het jaarbedrag wordt verhoogd van 16.354,13 euro naar 28.619,73 euro, dit is een stijging van maar liefst 75%.

In Oudenaarde kan je een kinderfiets binnenkort lenen in de fietsbieb.

26 juni 2018

Gezonde kinderen groeien snel. En dan is dat ene fietsje alwéér te klein. Telkens een nieuwe kopen kost een fortuin. Maar vanaf september zal je ook fietsen voor max. 1 jaar kunnen ontlenen in de “fietsbieb” In De Vesting (site Sociaal Huis in de Meerspoort).

We richten ons op de kleinste kleuters tot de jongens en meisjes van 12 jaar. Voor 20 euro kan je voor een jaar een fiets ontlenen. Indien je zelf een ongebruikte kinderfiets binnen brengt, hoef je geen fietsgeld te betalen. Daarnaast wordt er ook een waarborg van 20euro gevraagd die je na afloop terugkrijgt als de fiets nog in goede staat is.  De vrijwilligers van de fietsbieb staan in voor het onderhoud van de tweedehandskinderfietsen. Voorlopig hebben we reeds een 6-tal fietsen in aanbieding. We doen vandaag een oproep aan iedereen die een niet meer gebruikt kinderfietsje heeft  om die binnen te brengen voor onze fietsbieb. Je helpt er andere gezinnen met kleine kinderen mee.

De fietsbieb zal elke 1e woensdag van de maand open zijn tussen 14u en 16u of op afspraak. Voor de opstart worden er nog volop kinderfietsen gezocht. Deze kunnen gebracht worden na telefonisch contact met Mevr. Elyne Secember (055460683) bij LDC De Vesting, Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde.

Sociale woonwijk in Eine breidt uit.

13 juni 2018

Op 11 juni gaf de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen het officieel startschot van haar nieuwbouwproject in Eine. Het betreft de tweede fase van een ruimere gebiedsontwikkeling tussen de Heurnestraat en de Graaf van Landaststraat. Eerder dit jaar werd de nieuwe wegenis aangelegd. Deze kreeg de namen Brandnetelstraat en Boterbloemstraat mee.

‘n deze tweede fase zullen we 17 huurwoningen en 15 koopwoningen realiseren. In totaal worden 162 nieuwe entiteiten gerealiseerd op deze site. Ondanks de enorme bouwinspanningen blijft de  behoefte en nood aan sociale woningen in onze regio enorm groot.  Dat geldt niet alleen voor onze regio, maar voor heel Vlaanderen. Het aandeel sociale woningen in Vlaanderen is beduidend lager dan in de ons omringende landen. Ook in onze eigen Vlaamse Ardennen blijft de wachtlijst aangroeien. Momenteel staan 1415 gezinnen  op de wachtlijst van onze maatschappij. Voor Oudenaarde zijn 1011 gezinnen kandidaat-huurder. Een bouwstop voor sociale woningen is dus zeker en vast niet aan de orde. Integendeel, als we betaalbaar wonen voor iedereen echt ter harte willen nemen dan zou het aanbod moeten verdubbelen om aan de behoeften tegemoet te komen.  De SHM blijft dan ook steevast inzetten op bouwprojecten om betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk te maken.

De grote wachtlijst wijst er ook op  dat huren op de private markt voor zeer veel mensen niet meer haalbaar is. Het gaat om een zeer diverse groep mensen: kwetsbare gezinnen, maar evenzeer jonge starters, gepensioneerden en alleenstaande moeders met kinderen. We kiezen er bewust voor om huur en koop te mixen en diverse woontypologieën te voorzien. Op deze wijze bouwen we voor diverse gezinssamenstellingen en komen we tegemoet aan de vraag van onze wachtlijst. Dit project heeft voor de realisatie van de infrastructuur en de woningbouw een kostenplaatje van ruim 5.000.000 euro (excl. btw.). De ingebruikname zal in het najaar van 2019 plaatsvinden. Met de realisatie van dit project zitten we op schema om het bindend sociaal objectief van de stad Oudenaarde mee te realiseren.

Nieuwe stand van zaken lijstvorming CD&V Oudenaarde

13 juni 2018

CD&V Oudenaarde heeft op zijn bestuursvergadering een volgende reeks kandidaten vastgelegd van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Zo zijn reeds 27 van de 31 plaatsen ingenomen. Tegenover de verkiezingen van 2012 zijn er reeds 11 nieuwe gezichten. Met Erika Tankam (18 in augustus en laatstejaars in het Bernarduscollege) en Jan Vermeiren (71 en voorzitter van de Tennisclub Oudenaarde) heeft de partij vermoedelijk de jongste en oudste kandidaat voor Oudenaarde in haar rangen. Daarnaast komt de partij met nog heel wat jong geweld naar buiten, zo zijn er maar liefst 5 twintigers: Lien Theunissen (24), Ifra Diop (25), Thijs Van de Velde (29), Felix Vervondel (29) en Jens Vanden Abeele (29).

Ook Willem Cheyns (39), Krista Hoebeke (52) en Jacqueline Decroix (63) zijn voor het eerste keer kandidaat. Tenslotte is er nog de terugkeer van Cecile Vander Meiren (56) die gemeenteraadslid was voor CD&V gedurende 2000 en 2006.

CD&V Oudenaarde gaat naar de kiezer met een sterk verjongde en vernieuwde lijst  van zowel jonge als ervaren kandidaten. We willen daarmee zichtbaar aantonen dat we gaan voor kwaliteit, diversiteit en verbondenheid. Het zijn stuk vor stuk bruggenbouwers die vanuit een sterke verbondenheid met de Oudenaardse bevolking onze stad nog beter willen maken.  Onze kandidaten zijn verweven  met de Oudenaardse bevolking en de Oudenaardse verenigingen. Ze houden de vinger aan de pols in onze Oudenaardse samenleving en staan  garant  voor een goede inhoudelijke inbreng.

Het ligt in de bedoeling om de lijstvorming tegen eind juni af te ronden. Een rangorde op de lijst werd voorlopig nog niet vastgelegd. De komende wekenzal nu worden gewerkt aan de verdere lijstinvulling en aan het inhoudelijk verkiezingsprogramma.

 

Het WK gaat gezond van start voor gezinnen

11 juni 2018

Lancering regionale campagne ‘Gezonde Gezinnen’

Waarom gaan snoepjes en chips er bij kinderen gemakkelijker in dan groenten? Wat zijn goede afspraken over schermtijd? Hoe leer je kinderen omgaan met frustraties? Hoe kan je je kind meer doen bewegen? Kortom, hoe zorg je ervoor dat je kinderen opgroeien tot gezonde en veerkrachtige volwassenen? 

De gemeente- en OCMW- besturen van Deinze, De Pinte, Sint- Martens- Latem, Nazareth, Gavere, Zingem, Wortegem-Petegem, Oudenaarde, Kruishoutem en Kluisbergen* gaven woensdagavond het startschot van de intergemeentelijke campagne ‘Gezonde Gezinnen’. Gedurende 2 jaar werken de gemeenten samen om jonge gezinnen en hun omgeving wegwijs te maken in een gezonde leefstijl.

Ouders en grootouders staan in een steeds veranderende samenleving voor heel wat uitdagingen op het vlak van opvoeding. Ouders zijn vaak op zoek naar tips om hun kind gezond op te voeden, maar weten niet altijd waar te beginnen.

Opgroeien in een Gezonde Gemeente

10 Gezonde Gemeenten slaan samen met Logo Gezond + vzw de handen in elkaar. Met deze campagne willen ze ouders ondersteunen in hun opvoedingstaken zodat hun kinderen in een gezonde omgeving kunnen opgroeien en gezonde keuzes leren maken. Daarnaast worden ouders gemotiveerd om zelf het goede voorbeeld te geven en zorg te dragen voor zichzelf.”

 

Deze campagne vertrekt vanuit een brede samenwerking met o.a. Huis van het Kind, het OCMW, de gemeente, de basisscholen, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en wordt inhoudelijk ondersteund vanuit de betrokken expertisecentra (Vlaams Instituut Gezond Leven, Sensoa, CGG Eclips, Expoo, Drugpunt, Pisad, VBJK, Mediawijs, de gezinsbond, ziekenfondsen, huisartsenkring Schelde Leie,…)

Tijd voor actie

De gemeenten zullen heel wat activiteiten organiseren voor ouders en hun omgeving (vormingen over passief roken, publieke ruimte, gezond opgroeien,…). Daarnaast zullen ze via de basisscholen een scheurkalender verspreiden naar elk gezin met leuke opdrachten voor de kinderen en tips voor de ouders. De medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang gaan van start met het project “Actieve kinderopvang”. Want ook daar is het belangrijk dat kinderen gezonde tussendoortjes eten, voldoende bewegen en niet te lang stil zitten.

 

Startschot

Op 6 juni gaven we het startschot voor de campagne op het voetbalveld in Nazareth en namen het op tegen 10 kinderen uit de gemeente.

 

Meer info: www.logogezondplus.be

Lore.declercq@gezondplus.be

Pieter.Metsu@gezondplus.be

Samen sporten met de Meersporters

23 mei 2018

Het OCMW van Oudenaarde is gestart met de Meersporters, een activeringsprogramma gericht op leefloon/steungerechtigden. Acht weken lang zal er samen kunnen gesport worden, dit op maat van iedere deelnemer.

We zijn op zoek naar sportieve vrijwilligers die willen mee sporten met leefloon- en steungerechtigden om met hun al sportend stappen vooruit te zetten inzake mentale en fysieke weerbaarheid. Want daar ontbreekt het bij deze doelgroep vaak aan. Door samen te sporten met andere vrijwilligers kunnen er ook bruggen geslagen worden die hun vooruit helpen op andere vlakken. Want onze bedoeling blijft dat ze zo snel mogelijk weer hun eigen leven in handen kunnen nemen.

Van 22/05/2018 tot en met 10/07/2018 zullen de Meersporters iedere dinsdagavond samen sporten om 18 uur. De Meersporters is in eerste instantie gericht op steungerechtigden maar omdat we ervan overtuigd zijn dat in groep sporten motiverend en leuker is, is iedereen welkom bij de Meersporters. Inschrijven kan via Laure Reyntjens: lr@ocmwoudenaarde.be of 055460654.

Na acht weken kunnen de steungerechtigden dan via team activering doorstromen naar een project sport in samenwerking met Sportdienst Oudenaarde en the Outsider.  Want sporten op zich is gezond natuurlijk, maar het moet vooral een opstapje zijn  naar sterkere vaardigheden, wegkomen van het sociaal isolement, taalvaardiger worden, beter geïntegreerd zijn  om zo verdere  stappen vooruit te kunnen zetten naar werk of opleiding  en zijn of haar leven weer zelf op de rails te krijgen.

Opnieuw gratis shuttlebus tussen de Meerspoort en de markt!

9 mei 2018

De voorbije dagen is de gratis shuttlebus tussen de parking van de Meerspoort en de markt opnieuw in het stadsbeeld verschenen. Van 9u tot 12u en van 13u tot 16u kan iedereen er van gebruik maken.

Tijdens de renovatiewerken aan het AZ Oudenaarde van 2012 tot 2016 legde het AZ Oudenaarde een shuttlebus in tussen de parking van het Woonzorgcentrum van het OCMW (Meerspoort 30) en het ziekenhuis. Niet enkel bezoekers en patiënten van het AZ maakten hier gebruik van, ook bezoekers van het Sociaal Huis, het woonzorgcentrum, het Lokaal Dienstencentrum De Vesting, … deden beroep op de pendelbus om hun verplaatsingsprobleem tussen de Markt en het Sociaal Huis op te lossen.

“De shuttledienst had zijn meerwaarde al bewezen tijdens de verbouwingswerken van het ziekenhuis. Heel veel mensen waren, samen met de seniorenraad van Oudenaarde, vragende partij om de gratis shuttledienst opnieuw in te voeren. Voor heel wat minder mobiele mensen is het niet altijd zo gemakkelijk naar de heraangelegde markt en naar het ziekenhuis te komen. Daarnaast willen we ook de bereikbaarheid van het Sociaal Huis verbeteren nu daar meer dan 15 sociale diensten samen zitten en er veel meer  mensen dan vroeger naar de Meerspoort komen. Vandaar dat we samen met het stadsbestuur de shuttledienst opnieuw opstarten.”

 

Toen in 2016 de shuttledienst werd opgedoekt was er al de vraag van de seniorenraad om deze dienstverlening  verder in stand te houden.

Lieven Cnudde, schepen van mobiliteit: “We wisten dat de vraag voor het busje bleef, maar we hebben gewacht tot na de heraanleg van de markt en de aanpassing van het parkeerbeleid om de besprekingen over een heropstart te beginnen. Zo’n shuttledienst past perfect in ons beleid om het de mensen gemakkelijk te maken om naar het centrum en naar de markt te komen en waarbij ook het autoluw zijn van ons centrum verder gestalte krijgt’.

De opstapplaats op de site van de Meerspoort is aan het begin van de grote parking, waar vroeger de opstapplaats was. De afstapplaats is verlegd naar de halte van de belbus aan de hoofdingang van het Sociaal Huis.  Van daar brengt het busje de mensen gratis naar de site van het ziekenhuis waar men aan het bisschopskwartier kan op- en afstappen ( op 50 meter wandelafstand van de markt, bereikbaar via het wandelpad ter hoogte van de Markt nr 60). De shuttle rijdt klokvast om het kwartier. Op de parking van de Meerspoort  kunnen minder mobiele gebruikers hun wagen achterlaten om met de shuttledienst naar de markt te gaan.

“Om het budgettair haalbaar te houden, hebben we er voor gekozen om in een eerste fase de shuttledienst te beperken in aantal uren per dag. Via een sociaal tewerkstellingsinitiatief kunnen we beroep doen op een voltijdse chauffeur, waarbij de permanentie wordt aangevuld met een aantal vrijwilligers van de minder mobielen centrale.”

In het kader van een goede samenwerking tussen OCMW en stadsbestuur staat de stad in voor het technisch onderhoud en de financiering van de coördinatiekost.

Lieven Cnudde, schepen van mobiliteit: “ Door de krachten te bundelen kunnen we deze shuttledienst opnieuw opstarten. We gaan de komende maanden vooral bijhouden wie er hiervan vooral gebruik maakt en wanneer, waar de mensen naar toe gaan enzovoort. Op basis van die gegevens zullen we dan eventueel het traject verruimen of de uren aanpassen.”