Tussenkomt ivm Zalando – Plenaire zitting 08.03.2018

 

Hieronder vindt u de uitgeschreven versie van mijn vraag terug alsook het antwoord van minister Peeters:

 

Geachte meneer de Minister,

Dinsdag werd duidelijk dat het nieuwe distributiecentrum van Zalando niet in het België,  maar wel in Nederland zal worden gebouwd. Toch waren al de nodige vergunningen voor de mogelijke bouw al verkregen. Het Duitse e-commercebedrijf zelf heeft nog geen uitleg gegeven waarom het niet naar hier komt. Maar in de media konden we al verschillende analyses lezen, ook van uw  collega’s, zo zou de overlegprocedure om nachtwerk in te voeren ons genekt hebben. Nonsens  natuurlijk. Ik daag diegenen die dat beweren uit om mij een bedrijf  te noemen waar de invoering van nachtarbeid niet gelukt is omwille van het sociaal overleg. In Nike, Lego, Colruyt, Torfs is dat alvast zonder problemen ingevoerd. Voor flexibel werken tussen 6u ’s morgens en middernacht hoef je zelfs die procedure niet te volgen. Waar het wel over gaat is dat mensen die ’s nachts moeten werken wel een financiële compensatie verwachten voor dat soort flexibel werken.

Voor diegenen die allerlei analyses maken over waarom een bedrijf als Zalando niet naar België komt is het misschien nuttig om hierover eens een Europese studie te lezen. Wanneer een e-commercebedrijf een locatie zoekt voor een nieuw distributiecentrum dan spelen er 21 locatiefactoren. En dan zien we andere elementen die in ons nadeel spelen: 1) de vraag/ de marktnabijheid: onze markt is vrij beperkt. Vlaanderen heeft een potentieel van 6,5 miljoen, terwijl Nederland het dubbele heeft. De Vlaamse markt gaat dus mee met de Nederlandse en zelfs de Duitse markt, terwijl de Waalse markt geïntegreerd wordt in de Franse markt.

2) de transportmogelijkheden en -kosten: de dagelijks verkeercongestie met de al maar langer wordende files speelt niet in ons voordeel. 3) de nabijheid van andere centra om combinatie van pakketten mogelijk te maken. 4) de beschikbaarheid van de gronden en de betaalbaarheid ervan. 5) natuurlijk de beschikbaarheid van werknemers  in de onmiddellijke omgeving  (kan tot 3000 tijdelijke werkkrachten gaan op piekmomenten) en  uiteraard de loonkost

Het gaat hier dus niet over de procedures om nachtarbeid te kunnen invoeren, in het geheel niet. Waar we wel wat zouden kunnen aan doen is aan de loonkost in de e-commerce. Daar hebben we een concurrentieel nadeel met bvb Nederland. Vandaar dat wij in de lente van vorig jaar met CD&V al het voorstel hebben gedaan om een gerichte lastenverlaging door te voeren voor flexibel werken in de e-commerce. Zo creëer je ruimte om mensen die op zeer flexibele uren moeten werken correct te verlonen en toch concurrentieel te blijven met de buurlanden. Dat is de uitdaging en dat er daarbij sociaal overleg moet zijn? ’Uiteraard, we gooien sociale vrede toch niet zomaar overboord, toch zeker niet in zo’n kwetsbare sector en we willen toch niet evolueren naar Daensistische toestanden waar mensen  voor 5 euro per uur ’s nachts in mensonwaardige toestanden moeten werken? Daar passen wij voor!

 

Vandaar mijn vragen mijnheer de minister:

  • Heb tu ondertussen al contact gehad met Zalando en hebben zij u al uitleg gegeven over de reden om niet naar België te komen? Kan u ons daar wat toelichting over geven?
  • Zal u bijkomende initiatieven nemen om ons land aantrekkelijker te maken voor de e-commercebedrijven, bijvoorbeeld door middel van een gerichte loonlastenverlaging?

 

Het antwoord van Minister Peeters: 

 

Afgelopen dinsdag verscheen er in de pers inderdaad dat Zalando zich niet zou vestigen in Dour in ons land, maar eerder voor Nederland zou kiezen.

Gisteren had ik contact met minister Jeholet van de Waalse regering. De Waalse regering was al 2 jaar in onderhandeling over o.a. de omgevingsvergunning in Dour.

Er waren in dit dossier geen voorafgaandelijke contacten geweest van Zalando met de federale regering, maar ondertussen hebben wij gisteren zelf ook met hen telefonisch contact gezocht. Zalando wil op dit ogenblik geen officiële informatie geven over eventuele toekomstige vestigingen die al dan niet in ons land zouden komen of over de redenen waarom zij mogelijk niet voor ons land zouden kiezen.

Voor wat betreft de federale bevoegdheden die een rol kunnen spelen in de beslissing van Zalando om zich al dan niet in ons land te vestigen, kunnen wij het volgende zeggen.

In het kader van de onderhandelingen voorafgaand aan het Zomerakkoord hebben wij gewezen op twee noden die er nog bestonden in het kader van de e-commerce.

De eerste daarvan was de nood aan een soepeler procedure voor de invoering van nachtarbeid. In het verleden was nachtarbeid voor activiteiten van e-commerce slechts mogelijk voor bepaalde sectoren die werden aangeduid bij koninklijk besluit na advies van het bevoegde paritair comité. In de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017 werd nachtarbeid voor activiteiten van e-commerce toegelaten in alle sectoren, maar dat bleek in de praktijk niet altijd even vlot tot resultaat te leiden. Daarom werd in het Zomerakkoord de procedure voor de invoering van nachtarbeid versoepeld. Wij hebben er dus voor gezorgd dat sinds begin dit jaar eender welke vorm van nachtarbeid kan ingevoerd worden in een onderneming door het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst met minstens één vakbond of door een wijziging van het arbeidsreglement. Deze meer eenvoudige procedure kan dus geenszins nog een obstakel vormen om nachtarbeid in te voeren in een onderneming. Wij hopen dan ook dat we na de aankondiging bij Ikea eerder dit jaar een groeiend gebruik van deze maatregelen zullen kunnen vaststellen.

En daarnaast is er de kwestie van de loonkost. Ik denk dat de inspanningen die deze regering op dat punt geleverd heeft, ongezien zijn. België staat weer op de kaart op dat gebied. Dat betekent natuurlijk niet dat voor iedere niche de situatie even gunstig is. Wij hadden zelf inderdaad, opnieuw in het kader van de onderhandelingen voorafgaand aan het Zomerakkoord, ook al opgemerkt dat er nog verbetering mogelijk was met betrekking tot de loonkost van e-commerce in ons land. Daarom hadden wij toen een concrete piste op tafel gelegd om voor tewerkstelling binnen e-commerce de lasten verder te verlagen. Daarbij zou gewerkt worden met een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsheffing ten belope van 10%. Naargelang de budgettaire marge die beschikbaar zou zijn hadden wij twee opties voorzien: ofwel kon deze maatregel ingevoerd worden voor een periode van 5 jaar met het oog op een tijdelijke ondersteuning van de economische ontwikkeling en verandering als gevolg van e-commerce. Ofwel kon de maatregel toegepast worden op de bijkomende tewerkstelling die voldeed aan de criteria.

Onze inschatting was toen dat ons voorstel ervoor zou zorgen dat er 10.000 jobs zouden gecreëerd worden of behouden blijven. In de schoot van de regering werd dit voorstel toen echter niet weerhouden, maar wij zijn tevreden te merken dat het draagvlak voor die maatregel nu groeit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *