Tussenkomst Servais Verherstraeten – Plenaire zitting 06.12 – Debat migratiepact

Deze middag vond in de Kamer het debat plaats betreffende het migratiepact. Hieronder geef ik u de integrale tussenkomst van onze fractieleider Servais Verherstraeten mee:

 

Migratie vormt een probleem en baart de mensen terecht veel zorgen. Die zorgen moeten wij als politici en regering ernstig nemen.

Om de eenvoudige reden dat elke samenleving nood heeft aan sociale cohesie. Dus moeten grenzen worden gesteld aan wie we in onze samenleving opnemen. Dat doen wij als verantwoordelijke politici ook. Wij stellen voorwaarden aan wie ons land kan verblijven en wie aan die voorwaarden niet voldoet, dient ons land te verlaten, vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet, met respect voor de mensenrechten.Wij voeren een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid. Wij hebben zoals de meeste Europese landen ons asiel- en migratiebeleid verstrengd. Maar wij kunnen de migratieproblematiek niet alleen oplossen. Wij zijn geen eiland in de wereld en we lossen de problemen ook niet op door ze naar andere landen door te schuiven. Internationale samenwerking is dus een absolute noodzaak om migratiestromen onder controle te krijgen en illegale migratie tegen te gaan. Het is dan ook geen toeval dat de Verenigde Nations het initiatief hebben genomen om te proberen met zoveel mogelijk landen afspraken te maken over migratie en om illegale migratie tegen te gaan. Over die afspraken is er 2 jaar lang onderhandeld. Ons land heeft daaraan actief deelgenomen zoals ambassadeur Bodson dinsdag in de commissie Buitenland uitvoerig heeft toegelicht. Ambassadeur Bodson was buitengewoon duidelijk. Hij heeft gezegd dat op vraag van ons land verschillende aanpassingen aan de ontwerpversie van het migratiepact zijn aangebracht.

Ik som er enkele op. Ons land heeft ingebracht dat de landen die het migratiepact onderschrijven hun volledige bevoegdheid behouden om zelf alle aspecten van hun asiel- en migratiebeleid te bepalen, rekening houdend met de bestaande internationale en Europese regels.Wij behouden dus het recht om zelf te bepalen wie we toelaten tot dit land en onder welke voorwaarden we dat doen, en dat we verder zelf bepalen wie we niet toelaten tot ons land. Het pact maakt dus van migratie geen recht of, nog erger, wat ik de voorbije weken vaak heb gehoord, dat migratie een mensenrecht zou zijn en dat mensen zouden kunnen kiezen waar zij zich vestigen. Dat staat niet in het pact. De ambassadeur heeft verklaard dat op vraag van onze regering er in het migratiepact geen sprake is van collectieve regularisatie. Hij heeft gezegd dat op vraag van onze regering landen de mogelijkheid behouden om gezinshereniging te beperken. Hij heeft gezegd dat op vraag van onze regering landen de mogelijkheid behouden om illegalen te kunnen straffen.

Hij heeft gezegd dat op vraag van onze regering er geen lijst van basisrechten voor migranten in het migratiepact is opgenomen. Dat is allemaal op onze vraag gebeurd. En daarover was er in september een akkoord met alle landen die hebben deelgenomen aan de onderhandelingen.

Ambassadeur Bodson heeft dinsdag klaar en duidelijk gezegd dat hij voor de slotvergadering in september geen opmerkingen van de regering heeft ontvangen en dat hij bijgevolg namens ons land akkoord kon gaan met de zgn final draft van het migratiepact. Ik heb tijdens die onderhandelingen van de meerderheidspartijen en ook van bijna alle oppositiepartijen geen woord van kritiek op dit pact gehoord. Geen woord. En dus heeft de eerste minister voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september gezegd dat ons land het migratiepact zal goedkeuren. Ik heb toen geen kritische stemmen vanuit de meerderheid gehoord over de verklaring van de eerste minister. Ik heb die pas gehoord na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Als men bijna 2 jaar in consensus werkt of naar een gezamenlijk standpunt toewerkt, en je daarbij successen boekt die ons migratiebeleid bevestigen en versterken, dan zet je door. Als er toch problemen zouden zijn, dan signaleer je die tijdig en leg je ze op tafel. Ik heb van de zgn. 30 problemen of vragen nooit iets gezien. Ik heb dinsdagnamiddag tot mijn grote verbazing en ontsteltenis een sociale mediacampagne gezien die de waarheid geweld aandoet en getuigde van weinig menselijkheid. Niet alleen de beelden of de foto’s waren een probleem, maar ook en nog veel meer de inhoud.

Want er werd in die campagne onder meer beweerd dat:

  • Het migratiepact het terugsturen van illegale gezinnen zou verbieden. Fout!
  • Het migratiepact de procedures voor gezinshereniging zou versoepelen. Fout!
  • Het migratiepact zou bepalen dat illegaal verblijf niet langer strafbaar zou zijn. Fout!

Fake news en smakeloos! Mag er nog een minimum aan politiek fatsoen zijn aub ?

 

Mijnheer de eerste minister,

We hebben 2 jaar met u samengewerkt. Er is een pact bereikt dat geen bijkomende rechten aan migranten toekent.

Er is een pact bereikt dat ons land geen extra verplichtingen oplegt. We hebben een pact bereikt – zoals de experten dinsdag hebben gezegd – dat in overeenstemming is met ons Belgisch en Europees recht, en onze internationale verplichtingen. We hebben een pact bereikt dat toelaat om ons streng en humaan migratiebeleid verder te zetten. We hebben een pact bereikt dat mensen beschermd. We hebben een pact bereikt dat de grenzen niet open zet maar ze strenger controleert. We hebben een pact bereikt dat de strijd tegen de afschuwelijke mensensmokkelaars versterkt. We hebben een pact bereikt dat zegt dat illegalen op ons grondgebied door de landen van herkomst moeten worden teruggenomen. Wij hebben een pact bereikt dat belangrijke uitgangspunten bevat om migratie onder controle te krijgen. Daarom waren we, zijn we en blijven we voorstander van dit pact. Naast rode lijnen zijn er ook consequente lijnen.

Mijnheer de eerste minister,

U vroeg een mandaat om naar Marrakesh te gaan. Om de redenen die ik daarnet heb vermeld, hebben wij u gisteren dat mandaat in de commissie Buitenland gegeven. Wij zullen u dat vandaag in deze plenaire vergadering doen. Een eerste minister heeft geen 5 verschillende hoedanigheden. Hij heeft er slechts één! U bent de eerste minister van ons land. Wij geven u dan ook het mandaat om in die hoedanigheid naar Marrakesh en New York te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *