Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Luc: "Stefaan is een echte VOLKSvertegenwoordiger voor onze mensen en onze streek."
Redactie De Standaard: "Verzet in de luwte heel wat werk. Een kamerlid met focus."
Geert: "Op Stefaan doe je nooit tevergeefs beroep."
Wim: "Stefaan is nog uit het goede hout gesneden: zien, oordelen en handelen."
Johan: "Betaalbaar wonen is één van Stefaans bijzondere aandachtspunten."
Lisette: "Eerlijk, gedreven, sociaal, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen."
Jos: "Altijd een warme betrokkenheid."
Klaus: "Iemand die verder kijkt dan de enge oplossing van het probleem."
Lees meer >>

9 nieuwe woningen in Pelikaanwijk in Kluisbergen

11 januari 2019

Deze ochtend mocht ik (als voorzitter van de SHM Vlaamse Ardennen) samen met Jeanique van den Heede (directeur) de 1e steen leggen voor de bouw van 9 nieuwe woningen in De Pelikaanwijk in Kluisbergen. Deze wijk omvat 62 sociale huurwoningen uit de jaren ’70 en ’80. De voorbije jaren werd er heel wat in de wijk geïnvesteerd met de focus op energie en duurzaamheid. Op deze manier wil de SHM woningen aanbieden die aan alle hedendaagse normen voldoen.

 

Tussenkomst plenaire zitting ivm herstructurering van Proximus

10 januari 2019

Een aantal bedenkingen bij het nieuws van de herstructurering van Proximus waarbij 1900 jobs zullen verdwijnen:

– de media was eerder op de hoogte dan de werknemers, bedroevend voor een bedrijf waarvan de core-business communicatie is
– overheidsbedrijven hebben ook een voorbeeldfunctie en een maatschappelijke rol te spelen.
– er bestaat geen procedure zoals in de privé-sector voor herstructureringen bij overheidsbedrijven. Laat ons dus ook een wet Renault maken voor overheidsbedrijven met afspraken over informeren, consulteren en een sociaal plan.
– de laatste jaren verplaatste Proximus 900 jobs naar India. Een overheidsbedrijf moet vooral jobs hier houden en hier creëren en moet een voorbeeld zijn voor haar werknemers inzake investeren in levenslang leren.
– wij moeten ons niet moeien met de operationele beslissingen van een bedrijf als Proximus, maar bij strategische beslissingen moet ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen een rol spelen en moet het bedrijf een voorbeeld zijn inzake correcte sociale relaties en goede sociale afspraken bij herstructureringen.
-sociaal overleg moet voluit kansen krijgen om ontslagen te vermijden, goede eindeloopbaanregelingen en vertrekregelingen uit te werken. Dat is nu veel belangrijker voor de werknemers dan de politieke spelletjes over SWT (brugpensioen) van sommige mijn collega’s.

Grensarbeiders ouder dan 65 krijgen werkloosheidsuitkering

10 januari 2019

Grensarbeiders die aan het einde van hun loopbaan werkloos zijn, hebben nu toch recht op een werkloosheidsuitkering in ons land in afwachting van het pensioen. Samen met collega’s Servais Verherstraeten en Roel Desseyn hebben we de kar getrokken om dit op te lossen. Nu willen we ons wetsvoorstel nog gestemd krijgen om ook een goede regeling te hebben voor de grensarbeiders die ziek worden na hun 65e en in het buurland waar ze werken nog niet pensioengerechtigd zijn.

Pensioenleeftijd schuift op

Het probleem was het grootst voor grensarbeiders die in Nederland hebben gewerkt. Daar wordt de pensioenleeftijd geleidelijk opschoven tot 67 jaar in 2021. In België is dat pas in 2030, met een tussenstap van 66 jaar in 2025.

In ons land valt het recht op een werkloosheidsuitkering in principe weg vanaf 65 jaar. Nu is die regelgeving aangepast. Grensarbeiders krijgen een werkloosheidsuitkering om de periode tot aan het pensioen te overbruggen.

Voorwaarden

De grensarbeiders moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze kunnen aantonen dat ze minstens 15 jaar als grensarbeider hebben gewerkt, dat ze een hoofdverblijfplaats in België hebben en dat ze daar minstens één keer per week moesten zijn.

6 jaar OCMW, een mooie periode…

31 december 2018

Een mooie periode van zes jaar OCMW wordt op 31 december afgesloten… We hebben, dikwijls samen over de partijgrenzen heen, heel wat kunnen realiseren. Het OCMW van Oudenaarde is een sterke organisatie waar we best heel fier mogen op zijn. Het was voor mij een plezier om voorzitter te mogen zijn. Ik hou heel veel dankbare herinneringen over aan deze mooie periode en ik zal een supporter en bondgenoot blijven van een sterk sociaal beleid in onze stad en van alle OCMW-medewerkers. Hun inzet, engagement en loyauteit heeft mijn blijvende waardering en verdient alle respect!

 

Tussenkomst Servais Verherstraeten – Plenaire zitting 06.12 – Debat migratiepact

6 december 2018

Deze middag vond in de Kamer het debat plaats betreffende het migratiepact. Hieronder geef ik u de integrale tussenkomst van onze fractieleider Servais Verherstraeten mee:

 

Migratie vormt een probleem en baart de mensen terecht veel zorgen. Die zorgen moeten wij als politici en regering ernstig nemen.

Om de eenvoudige reden dat elke samenleving nood heeft aan sociale cohesie. Dus moeten grenzen worden gesteld aan wie we in onze samenleving opnemen. Dat doen wij als verantwoordelijke politici ook. Wij stellen voorwaarden aan wie ons land kan verblijven en wie aan die voorwaarden niet voldoet, dient ons land te verlaten, vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet, met respect voor de mensenrechten.Wij voeren een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid. Wij hebben zoals de meeste Europese landen ons asiel- en migratiebeleid verstrengd. Maar wij kunnen de migratieproblematiek niet alleen oplossen. Wij zijn geen eiland in de wereld en we lossen de problemen ook niet op door ze naar andere landen door te schuiven. Internationale samenwerking is dus een absolute noodzaak om migratiestromen onder controle te krijgen en illegale migratie tegen te gaan. Het is dan ook geen toeval dat de Verenigde Nations het initiatief hebben genomen om te proberen met zoveel mogelijk landen afspraken te maken over migratie en om illegale migratie tegen te gaan. Over die afspraken is er 2 jaar lang onderhandeld. Ons land heeft daaraan actief deelgenomen zoals ambassadeur Bodson dinsdag in de commissie Buitenland uitvoerig heeft toegelicht. Ambassadeur Bodson was buitengewoon duidelijk. Hij heeft gezegd dat op vraag van ons land verschillende aanpassingen aan de ontwerpversie van het migratiepact zijn aangebracht.

Ik som er enkele op. Ons land heeft ingebracht dat de landen die het migratiepact onderschrijven hun volledige bevoegdheid behouden om zelf alle aspecten van hun asiel- en migratiebeleid te bepalen, rekening houdend met de bestaande internationale en Europese regels.Wij behouden dus het recht om zelf te bepalen wie we toelaten tot dit land en onder welke voorwaarden we dat doen, en dat we verder zelf bepalen wie we niet toelaten tot ons land. Het pact maakt dus van migratie geen recht of, nog erger, wat ik de voorbije weken vaak heb gehoord, dat migratie een mensenrecht zou zijn en dat mensen zouden kunnen kiezen waar zij zich vestigen. Dat staat niet in het pact. De ambassadeur heeft verklaard dat op vraag van onze regering er in het migratiepact geen sprake is van collectieve regularisatie. Hij heeft gezegd dat op vraag van onze regering landen de mogelijkheid behouden om gezinshereniging te beperken. Hij heeft gezegd dat op vraag van onze regering landen de mogelijkheid behouden om illegalen te kunnen straffen.

Hij heeft gezegd dat op vraag van onze regering er geen lijst van basisrechten voor migranten in het migratiepact is opgenomen. Dat is allemaal op onze vraag gebeurd. En daarover was er in september een akkoord met alle landen die hebben deelgenomen aan de onderhandelingen.

Ambassadeur Bodson heeft dinsdag klaar en duidelijk gezegd dat hij voor de slotvergadering in september geen opmerkingen van de regering heeft ontvangen en dat hij bijgevolg namens ons land akkoord kon gaan met de zgn final draft van het migratiepact. Ik heb tijdens die onderhandelingen van de meerderheidspartijen en ook van bijna alle oppositiepartijen geen woord van kritiek op dit pact gehoord. Geen woord. En dus heeft de eerste minister voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september gezegd dat ons land het migratiepact zal goedkeuren. Ik heb toen geen kritische stemmen vanuit de meerderheid gehoord over de verklaring van de eerste minister. Ik heb die pas gehoord na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Als men bijna 2 jaar in consensus werkt of naar een gezamenlijk standpunt toewerkt, en je daarbij successen boekt die ons migratiebeleid bevestigen en versterken, dan zet je door. Als er toch problemen zouden zijn, dan signaleer je die tijdig en leg je ze op tafel. Ik heb van de zgn. 30 problemen of vragen nooit iets gezien. Ik heb dinsdagnamiddag tot mijn grote verbazing en ontsteltenis een sociale mediacampagne gezien die de waarheid geweld aandoet en getuigde van weinig menselijkheid. Niet alleen de beelden of de foto’s waren een probleem, maar ook en nog veel meer de inhoud.

Want er werd in die campagne onder meer beweerd dat:

  • Het migratiepact het terugsturen van illegale gezinnen zou verbieden. Fout!
  • Het migratiepact de procedures voor gezinshereniging zou versoepelen. Fout!
  • Het migratiepact zou bepalen dat illegaal verblijf niet langer strafbaar zou zijn. Fout!

Fake news en smakeloos! Mag er nog een minimum aan politiek fatsoen zijn aub ?

 

Mijnheer de eerste minister,

We hebben 2 jaar met u samengewerkt. Er is een pact bereikt dat geen bijkomende rechten aan migranten toekent.

Er is een pact bereikt dat ons land geen extra verplichtingen oplegt. We hebben een pact bereikt – zoals de experten dinsdag hebben gezegd – dat in overeenstemming is met ons Belgisch en Europees recht, en onze internationale verplichtingen. We hebben een pact bereikt dat toelaat om ons streng en humaan migratiebeleid verder te zetten. We hebben een pact bereikt dat mensen beschermd. We hebben een pact bereikt dat de grenzen niet open zet maar ze strenger controleert. We hebben een pact bereikt dat de strijd tegen de afschuwelijke mensensmokkelaars versterkt. We hebben een pact bereikt dat zegt dat illegalen op ons grondgebied door de landen van herkomst moeten worden teruggenomen. Wij hebben een pact bereikt dat belangrijke uitgangspunten bevat om migratie onder controle te krijgen. Daarom waren we, zijn we en blijven we voorstander van dit pact. Naast rode lijnen zijn er ook consequente lijnen.

Mijnheer de eerste minister,

U vroeg een mandaat om naar Marrakesh te gaan. Om de redenen die ik daarnet heb vermeld, hebben wij u gisteren dat mandaat in de commissie Buitenland gegeven. Wij zullen u dat vandaag in deze plenaire vergadering doen. Een eerste minister heeft geen 5 verschillende hoedanigheden. Hij heeft er slechts één! U bent de eerste minister van ons land. Wij geven u dan ook het mandaat om in die hoedanigheid naar Marrakesh en New York te gaan.

Vraag aan minister Peeters betreffende interimarbeid (plenaire 29.11)

29 november 2018

Jongeren blijven veel te lang in tijdelijke en interimcontracten zitten. Sommigen meerdere jaren. Dat kan niet de bedoeling zijn van interimarbeid. Die moet beperkt blijven in de tijd. Vandaar dat ik interimarbeid wil beperken tot bvb 10% van het personeelsbestand. Zo kunnen interimmers en vooral jongeren sneller uitzicht krijgen op een vast contract. Minister Peeters wil samen met ons een snellere doorstroming naar een vast contract bepleiten bij de sociale partners.

Hieronder vindt u mijn tussenkomst terug:

 

Meneer de Vice Eerste Minister,

Deze regering heeft de afgelopen jaren op basis van uw voorstellen heel wat jobs kunnen creëren. Met de arbeidsdeal worden nu ook nog eens bijkomende inspanningen geleverd om de openstaande vacatures daadwerkelijk ingevuld te krijgen. Als we naar de cijfers kijken dan blijkt dat,  op basis van de cijfers  van 27 000 ondernemingen met meer dan 10 werknemers blijkt dat er een stijging is van het aantal jobs, ook van het aantal jobs met een vast contract (2,62%), maar dat de stijging van de  tijdelijke en interimcontracten 3  keer groter is dan vaste contracten.

In het verleden hebben wij reeds verschillende maatregelen genomen en oproepen gedaan om paal en perk te stellen aan dagcontracten. De sociale partners hebben nieuwe afspraken gemaakt om het aantal dagcontracten tegen 2020 met 20% te verminderen. We juichen deze zeer goed bedoelde intenties toe, maar ondanks deze goed bedoelde intenties, blijft de realiteit toch dat deze weinig beschermende tijdelijke stelsels té veel worden gebruikt en dat vooral jongeren daar  veel te lang in blijven zitten:

42% van de interimmers  is jonger  dan 25 jaar en zij blijven dikwijls 1 jaar  tot meerdere jaren interim. Wat nooit de bedoeling kan zijn van interimarbeid.  Dat leidt tot grote onzekerheid, net op het moment dat ook die jongeren volop aan hun toekomst willen werken. Gezien deze kwalijke evolutie naar meer onzekerheid, vinden we het nodig wat dwingender op te treden. Daarom stellen wij voor om het aantal interimcontracten in bedrijven met meer dan 50 werknemers te beperken tot  een bepaald %, bvb 10%, van het personeelsbestand. Op die manier willen we wat dwingender zijn om die 20% minder dagcontracten te halen tegen 2020  en vooral dat interimmers  en vooral jongeren sneller uitzicht krijgen op een vast contract. Jongeren verdienen meer zekerheid op het vlak van tewerkstelling. Maar al te vaak worden tijdelijke statuten voorgesteld als een springplank naar een vast statuut, en voor sommigen is dat ook zo, maar voor zeer velen is het een onzeker statuut waar ze soms een of meerdere jaren blijven in  steken en dat kan niet de bedoeling zijn.

 

 

 

 

EVP-congres in Helsinki

8 november 2018

Afgelopen dagen was ik met een CD&V delegatie in Helsinki voor het EVP-congres (EVP = Europese Volkspartij).  We blijven voortrekker van een sterk Europa… een waarborg voor vrede en welvaart…  3000 deelnemers, vijftig politieke partijen en meer dan 700 afgevaardigden die bepalen wie onze top kandidaat wordt om Europa te leiden na de volgende verkiezingen. Wij steunen onze Duitse collega, Manfred Weber, tevens fractieleider van de EVP-fractie in het Europees parlement.

Geen fiscale voordelen meer voor grootverdienende topsporters

25 oktober 2018

In de nasleep van Operatie Propere Handen heb ik samen met collega Roel Deseyn een wetsvoorstel opgemaakt voor een grondige hervorming van de fiscale en RSZ-voordelen voor sportclubs en sportbeoefenaars.

Profsporters betalen al meer dan vijftig jaar een lagere RSZ-bijdrage en al meer dan tien jaar krijgen sportclubs een forse korting op hun bedrijfsvoorheffing. Dat betekent dat bijvoorbeeld topvoetballers minder belastingen betalen dan een vuilnisman of secretaresse. Jaarlijks kosten deze voordelen de overheid 130 miljoen euro.

Daarom willen we de korting op de bedrijfsvoorheffing van tachtig procent aan strengere voorwaarden verbinden. Nu is het zo dat sportclubs dat bedrag vrij mogen besteden als het gaat over lonen van sporters jonger dan 26 jaar. We pleiten ervoor om dat te verlagen naar 19 jaar. Dat moet leiden tot meer investeringen in de jeugdopleiding door alle clubs.

Op het vlak van de sociale zekerheid is het nu zo dat sporters maximum 868 euro per maand betalen, hoeveel zij ook verdienen. Dit betekent dus dat een topvoetballer, die tot 100.000 euro per maand verdient, amper 0,9 procent RSZ betaalt. Bij een gewone werknemer is dit 38 procent. Met het wetsvoorstel zal dit voordeel enkel nog toegestaan worden aan sportbeoefenaars die minder dan 6.800 euro per maand verdienen.

“De voorbije tien jaar kostten de voetballonen de Schatkist ongeveer één miljard euro aan belastinggeld. We willen opnieuw een rechtvaardige spanning creëren ten aanzien van andere jobs. Daarbij raken we niet aan de kleinere clubs en minder verdienende sporters, die de steunmaatregelen wel degelijk nodig hebben.”

Een derde maatregel binnen het wetsvoorstel is dat het minimumloon voor sporters die niet uit de Europese Unie komen, aangepast wordt naar anderhalve keer het gemiddeld loon per sporttak, naar analogie van Nederland.

“Het lage minimumloon nu is voordelig voor clubs die zo spelers aantrekken in de hoop hen later met winst te kunnen verkopen. Daar worden niet de spelers, maar wel de makelaars en clubs beter van. Dit is een schot voor de boeg waarmee we hopen het evenwicht te bewaren tussen Belgische sportsectoren, die competitief blijven zonder fiscale uitwassen.”

 

 

 

Uitbreiding sociaal verlof naar grootouders die voor kleinkinderen zorgen

22 oktober 2018

Ik vind het voorstel van de Gezinsbond om grootouders de mogelijkheid te geven om tien dagen sociaal verlof in te zetten voor de zorg van de kleinkinderen heel positief. Ik diende recent nog een resolutie in die focust op een betere combinatie tussen werk en gezin. Dit voorstel ligt in het verlengde daarvan.

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters wil nu het voorstel van de Gezinsbond onderzoeken om grootouders effectief toe te laten om sociaal verlof op te nemen om voor een ziek kleinkind te zorgen.

We merken dat de traditionele opvang van de kleinkinderen door grootouders niet meer zo evident is, vaak omdat zij zelf nog werken. Dat meer mensen aan de slag zijn, is een gunstige evolutie. Maar het stemt tot nadenken hoe we omgaan met het evenwicht waar veel werknemers die ouder of grootouder zijn mee worstelen. Het voorstel van de gezinsbond is een deel van de oplossing voor die momenten dat jonge gezinnen het moeilijk hebben en geniet daarom onze steun. De Gezinsbond haalt een terecht punt aan. Momenteel kunnen ouders sociaal verlof opnemen om te zorgen voor een ziek kind, maar grootouders hebben die mogelijkheid niet. Ik ga bekijken of we de wet kunnen aanpassen, zodat ook grootouders de 10 dagen sociaal verlof waarover ze beschikken, kunnen gebruiken om te zorgen voor een ziek kleinkind.”

Elke werknemer beschikt over een maximum van 10 dagen sociaal verlof voor dwingende redenen per jaar. De dwingende redenen kunnen bijvoorbeeld zijn wanneer een partner, kind of ouder ziek is, of wanneer er ernstige schade is aan de woning door brand of storm. Minister Peeters zal bekijken of de dwingende redenen uitgebreid kunnen worden, zodat ook grootouders sociaal verlof kunnen opnemen om te zorgen voor een ziek kleinkind.

De werkgever moet steeds op de hoogte worden gebracht van het sociaal verlof en kan eventueel een bewijs van de dringende reden vragen.

Bedankt kiezers!

15 oktober 2018

Dank aan de 4370 CD&V-kiezers in Oudenaarde die ons het vertrouwen gaven om verder te besturen. Met 6 zetels zullen we 2 schepenen leveren voor het nieuwe schepencollege dat op 1 januari Oudenaarde voor 6 jaar zal besturen…. Open VLD levert met 13 zetels 5 schepenen en de burgemeester.

Link:

Uitslag Oudenaarde